Saltar apartados

idees-2018

logo healthy ideas

  La Càtedra Internacional Marjal Healthy de la Universitat d'Alacant, gràcies al mecenatge de la Fundació Marjal, té per objecte ser un nucli de    reflexió, debat i recerca en el camp dels paràmetres de vida saludable en un ampli espectre de temes d'interès.

 S'obri aquesta segona convocatòria per a la presentació de projectes dins de l'àmbit saludable i internacional com a forma de promoure el desenvolupament d'activitats innovadores proporcionant a estudiants, docents i públic en general coneixements que milloren la qualitat de vida de les persones.

 Convocatòria BOUA

 

 

 

 

  

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

REQUISITS DE LA PERSONA SOL·LICITANT:
 • Estudiant de la UA matriculat en qualsevol de les titulacions d'aquesta universitat en la data de publicació de la convocatòria en i BOUA.
 • Personal actiu vinculat: PAS i PDI.
ADREÇA DEL PROJECTE:
 • És imprescindible que la persona al capdavant de l'adreça pertanga al col·lectiu actiu de la Universitat d'Alacant: ESTUDIANETS, PAS o PDI.

 

OBJECTIUS:
 • La Càtedra Internacional Marjal Healthy de la Universitat d'Alacant, convida a la comunitat universitària al fet que presente els seus projecte dins de l'àmbit saludable i internacional com a forma de promoure el desenvolupament d'activitats innovadores, la seua finalitat és generar al seu públic coneixements que milloren la qualitat de vida de les pesonas. S'admet en qualsevol índole i format.
DATES:
 • Les dates previstes per a l'inici dels projectes proposats s'estableix al llarg de l'any 2018.

 

PRESENTACIÓ I TERMINI DE LLIURAMENT DE SOL·LICITUDS:
 • Formulari Proposada d'Activitats
 • Data límit de presentació de les propostes: un mes respecte de la publicació d'aquesta convocatòria.
 • La sol·licitud es presentarà a través del Registre Geneneral (Edificicio Rectorat i Serveis Generals del Campus de Sant Vicent o dels Registres Auxiliars, dirigida al Director de la Càtedra Marjal Healthy, Dr. Antonio Galiano Garrigós.

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:
 • Formulari de sol·licitud.
 • Dossier de la proposta en format A4 on conste:
  • Idea.
  • Programa del projecte.
  • Dades de contacte (adreça postal completa, telèfon i correu electrònic).
  • La durada de la proposta.
  • Pressupost previst.
 • Fotocòpia del DNI, del NIE, o si no disposen d'aquest últim, fotocòpia del Passaport o d'un altre document del seu país d'origen que acredite la seua identitat, edat i nacionalitat.
 • Currículum Vitade del Director/a o Co-directors/As de l'activitat.

 

SOL·LICITUDS ADMESES DE LA CONVOCATÒRIA:
 • La llista de sol·licituds admeses i excloses es publicarà durant els set dies següents al tancament de la convocatòria en la present pàgina.

 

CRITERIS DE SELECCIÓ:

La comissió encarregada de resoldre l'acceptació de les propostes valorarà les sol·licituds presentades sobre un total de 10 punts.

 • Innovació i originalitat de la proposta (fins a 1 punt).
 • Adequació de la proposta al concepte Marjal Healthy (fins a 3 punts).
 • Caràcter iterdisciplinar de la proposta (fins a 1 punt).
 • Caràcter internacional de la proposta (fins a 1 punts).
 • Caràcter multi-generacional de la proposta (fins a 1 punt).
 • Una metodologia que fomente l'aspecte pràctic de l'aprenentatge i promoga la interacció entre els participants (fins a 1 punt).
 • Entrevista amb el director o co-directora del projecte (fins a 2 punts).

La selecció de les propostes serà inapel·lable.

 

COMISSIÓ DE SELECCIÓ:

Les propostes seran seleccionades per una comissió integrada per:

 • El Director de la Càtedra Marjal Healthy.
 • Secretària de la Fundació Marjal o persona en qui delegue.

 

MARC PRESSUPOSTARI:
 • Després de la selecció de les propostes, els responsables de la Càtedra Marjal Healthy valoraran en quina mesura econòmica: total o parcial, poden subvencionar les propostes presentades.
 • La dotació màxima per a aquesta convocatòria serà de 6.000.-€ .
 • La comissió de selecció determinarà en la resolució d'adjudicació, la manera en la qual farà efectiu el seu suport econòmic així com la quantificació total per projecte seleccionat, ja que dependrà de la naturalesa del projecte.
RESOLUCIÓ:
PROTECCIÓ DADES DE CARÀCTER PERSONAL:
 • Les dades de caràcter personal aportats pel personal aspirant, quedaran inclosos en el fitxer automatitzat de Personal d'aquesta Universitat, que es compromet a no fer un ús distitno d'aquell para el qual han sigut sol·licitats, segons la resolució de la Universitat d'Alacant, de 17 de desembre de 2002, per la qual es regula els fitxers automatitzats de dades de caràcter personal (D.O.G.V. de 15 de gener de 2003).
 • La Universitat d'Alacant informa, així mateix, sobre la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d'oposició, que preveu l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades; que han de ser exercits, per escrit, davant la Gerència d'aquesta Universitat.

 

RECURSOS:
 • Contra la convocatòria, les seues bases i quants actes administratius es deriven d'aquesta, que esgoten la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós-administratiu davant el jutjat del contenciós-administratiu dels d'Alacant que resulte competent, en el termini de dos mesos explicats a partir de l'endemà de publicar-se, de conformitat amb l'establit en l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes explicat a partir de l'endemà al de la publicació de la present, davant el rector, de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Tot açò sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.
 • Davant les actuacions de la Comissió de valoració, podrà interposar-se recurs d'alçada previst en l'article 121 de la Llei 39/2015, en el termini d'un mes explicat des de l'endemà al de les seues publicacions o notificacions. El recurs podrà interposar-se davant l'òrgan que va dictar l'acte que s'impugna o davant el rector com a òrgan competent per a resoldre-ho.

 

 

 

 

 

Departament de Construccions Arquitectòniques


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464